Kłodzko, dnia 23 maja 2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., wchodzącego w życie od dnia 25 maja 2018 r. (zwanego dalej „RODO”), przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator danych osobowych – informujemy, że administratorem danych osobowych jest Działalność Wielobranżowa Andrzej Staniów z siedzibą 57-300 Kłodzka Jaszkowa Dolna 53, NIP 8831814821 Regon 021520690
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
2.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym w szczególności obowiązków o charakterze rachunkowym i podatkowym;
2.2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
2.3. na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu prowadzenia usług informacyjnych i marketingowych w zakresie w jakim są one dopuszczalne przepisami ustawy o radcach prawnych.
2.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w szczególności w sytuacji konieczności podjęcia działań w imieniu osoby która wypowiedziała pełnomocnictwo procesowe.

3. Okres przetwarzania danych – dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

3.1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – przez okres wykorzystywania tych danych w celu w jakim zostały pobrane, a następnie przez 10 letni okres archiwizacyjny, który rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego w którym zakończona została relacja prawna w oparciu o którą Administrator wszedł w posiadanie danych.

3.2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody – dane te będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez osobę której dane dotyczą.

4. Rodzaje przetwarzanych danych – Administrator przetwarza dane związane z:
4.1. identyfikacją danej osoby fizycznej jako klienta – Administrator gromadzi dane umożliwiające potwierdzenie tożsamości klienta oraz dane wymagane przepisami prawa jako elementy obligatoryjne do podania w danego rodzaju postępowaniu sądowym. Są to w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu, seria i numer dowodu osobistego, numer NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania.

4.2. Utrzymywaniem kontaktu z daną osobą fizyczną jako klientem – chodzi o gromadzenie danych umożliwiających kontakt z klientem w toku wykonywania zawartej z Nim umowy. Są to w szczególności: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu.
4.3. Transakcjami dokonywanymi z klientem– chodzi tu o dane pozwalające na wykonanie określonej transakcji lub związane z jej wykonaniem, do których należą w szczególności dane rachunków bankowych prowadzonych dla klientów (nazwy banków i numery rachunków bankowych).
4.4. Stanem cywilnym danej osoby fizycznej jako klienta i jej sytuacji rodzinnej – w sytuacji gdy dane te są niezbędne do wykonania zawartej umowy.
4.5. Korzystaniem ze strony internetowej Administratora (www.radca-dzz.pl), które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów prawa – dane te są pobierane zgodnie z polityką cookies.

5. Uprawnienia osoby której dotyczą dane osobowe – są następujące:
5.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
5.2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
5.3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
5.4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5.5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
5.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5.7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
5.8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed dniem cofnięcia zgody)
5.9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, o ile Administrator wprowadzi zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione wyżej prawa osoba której dane dotyczą może realizować poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych, nawiązywany przez:
a a) pocztę elektroniczną kierowaną na adres: andrzejstaniowdw@wp.pl
b b) kontakt telefoniczny na nr: +48 601 754 879
c c) pocztę kierowaną na adres: Działalność Wielobranżowa Andrzej Staniów 57-300 Kłodzko Jaszkowa Dolna 53.

6. Kategorie odbiorców danych – dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów i organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania umowy zawartej przez osobę której dane dotyczą z Administratorem. Do podmiotów tych należą w szczególności:
6.1. Sądy i trybunały, prokuratury, komornicy, organy administracji publicznej, organy skarbowe.
6.2. Podmioty (i pełnomocnicy podmiotów) uczestniczące w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, podatkowych, prokuratorskich, przedsądowych oraz w innych rodzajach postępowań, w których Administrator danych reprezentuje osobę, której dane osobowe przetwarza.
6.3. Radcowie prawni, adwokaci, aplikanci, którymi Administrator posługuje się w celu wykonania umowy zawartej z osobą, której dane są przetwarzane.
6.4. Biura rachunkowe oraz doradcy podatkowi, prowadzący obsługę rachunkowo-podatkową Administratora.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów lub organów posiadających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe – korzystanie z usług prawnych świadczonych przez Administratora jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania. Tym samym bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.